การแก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร

14 ม.ค. 2564

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....

ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ อก. เสนอว่า

          1. ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2542 ประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2542 ซึ่งกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1136 – 2536

          2. ต่อมาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรแก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหารตามพระราชกฤษฎีกาข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบันและเพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหารภายในประเทศให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและมีคุณภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับสภาพอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
                   กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1136 – 2559 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5508 (พ.ศ.2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ที่มา: https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/38232
 
       https://www.facebook.com/Plasticpedia-102097671545740

บจก.สยามบราเดอร์
บจก.สยามบราเดอร์
บจก.ศตวรรษพลาสติก
บจก.ศตวรรษพลาสติก
เราเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติก
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เทพวิจิตรอุตสาหกรรม
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.เกรียงไทยพลาสเท็ค
บจก.วัลย์ดีพาณิชย์อุตสาหกรรม
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.สุขเจริญเทรดดิ้ง
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.โปลิโฟมอุตสาหกรรม
บจก.ไทยเพ็ทอุตสาหกรรม
บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.ไทย-เอเซีย พี.อี. ไพ้พ์
บจก.แปรงไทยแห่งแรก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.ไทยโรตารี่พลาสติก
บจก.กรีนพลาสติกแอนด์เคมีคัล ผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
พระคุณท่าน
พระคุณท่าน
Credit: Free Joomla! templates by Engine Templates, Modified by KPPM